Werkgroep Universitair Beheer en Administratie (UBA)
Commissie Financiële Directeuren
Commissie Personeel
Ad hoc Werkgroep Personeelsstatistieken
Werkgroep Internationale Onderzoekers
Werkgroep Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Werkgroep Universitair Beheer en Administratie (UBA) 

Contactpersoon: Els Titeca

Opdracht
De VLIR-Werkgroep Universitair Beheer en Administratie (UBA) groepeert twee vertegenwoordigers per universiteit die instaan voor de bedrijfsvoering van de instelling als rechtspersoon. Deze werkgroep behandelt voor het bestuur van de VLIR meestal zeer gespecialiseerde vragen over financieel beleid, ICT-beleid, vastgoedbeleid, personeelsbeleid en administratie waarbij sterk de nadruk gelegd wordt op efficiënt beheer en vermindering van administratieve lasten.

Samenstelling
Voorzitter
Bart Heijnen (UAntwerpen)

Leden
Serge Simon (UAntwerpen)
Martin Decancq (UAntwerpen)
Koenraad Debackere (KU Leuven)
Gust Janssens (UHasselt)
Marie-Paule Jacobs (UHasselt)
Jeroen Vanden Berghe (UGent)
Mike Nachtegael (UGent)
Nic Van Craen (VUB)
Raf Devos (VUB)

Commissie Financiële Directeuren 

Contactpersoon: Els Titeca

Opdracht

De Commissie Financiële Directeuren brengt de financiële directeuren van de vijf Vlaamse universiteiten rond de tafel. Als belangrijke stakeholder treedt de commissie in overleg met de overheden, administraties en instellingen als het FWO waarbij advies wordt verleend aangaande financieel technische materies. Verder formuleert de commissie aanbevelingen inzake de toepassing van de financiële regelgeving m.b.t. de opmaak van de begroting, de jaarrekeningen en de ESR-rapporteringen van de universiteiten met het oog op een transparante en uniforme rapportering. De Commissie bewaakt eveneens de financiële aspecten van onder meer onderzoeksprojecten. Deze commissie staat in nauwe verbinding met de werkgroep UBA die meer de beleidsmatige aspecten onder zijn hoede neemt. Tenslotte richt deze commissie ad hoc werkgroepen op om de ruimte te nemen om bepaalde opdrachten grondig uit te werken. 


Samenstelling
Voorzitter
Martin Decancq (UAntwerpen)

Leden
Martine Janssen (UAntwerpen)
Ann Notelé (UAntwerpen)
Paul Jolie (KU Leuven)
Michaël Smets (KU Leuven)
Cindy Dieudonné (VUB)
Nadine Verheyen (VUB)
Gust Janssen (UHasselt)
Jeroen Vanden Berghe (UGent)
Geert Van de Gucht (UGent)

Waarnemer:
Eddy Van Reeth (ITG)

Commissie Personeel 

Contactpersoon: Els Titeca

Opdracht
De commissie personeel groepeert de personeelsdirecteuren van de universiteiten en bespreekt actuele materies met betrekking tot het personeelsbeleid van de universiteiten. Verder behandelt het de implementatie van nieuwe cao’s voor het hoger onderwijs, bespreekt het de voorontwerpen van de opeenvolgende onderwijsdecreten alsook de implementatie ervan. Thema’s die het afgelopen jaar aan bod kwamen waren b.v. de personeelsgebonden aspecten van de integratie van de academische hogeschoolopleidingen, het statuut praktijkassistenten, hoe omgaan met beursstatuten, introductie ecocheques, impact van de tax shift, het Europees pensioenfonds voor researchers (Resaver), …

Deze commissie staat nauw in contact met de Vlaamse administratie en wordt als aanspreekpunt beschouwd wanneer expertise nodig is m.b.t. personeelsgerelateerde dossiers.
Tenslotte richt deze commissie ad hoc werkgroepen op om de ruimte te nemen om bepaalde opdrachten grondig uit te werken.

Samenstelling
Voorzitter
Hugo De Vreese (UGent)

Leden
Angelo De Bruycker (UGent)
Ina Dambre (UGent)
Liesbet Godts (KU Leuven)
Bert Overlaet (KU Leuven)
Deb Vansteenwegen (KU Leuven)
Karen Vandevelde (UAntwerpen)
Greet Kinne (UAntwerpen)
Kristien Lauriks (UAntwerpen)
Raf De Vos (VUB)
Maha Najjar (VUB)
Johan Thijs (UHasselt)

Waarnemers
Stephan Duray (FWO)
Lore Verstraete (ITG)
Ann Raiglot (Departement Onderwijs en Vorming)

Werkgroep Internationale Onderzoekers 

Contactpersoon: Els Titeca  
 
Opdracht

De werkgroep Internationale Onderzoekers wisselt ervaringen uit over internationale mobiliteit van onderzoekers en de implicaties hiervan (immigratie, fiscaal luik, sociale zekerheid, arbeidsrecht, …). Dit betreft zowel de onderzoekers die in het kader van hun onderzoeksopdracht aan de Vlaamse onderwijs- en/of onderzoeksinstelling naar het buitenland trekken, als de onderzoekers met een ander internationaal aspect (bv. buitenlandse nationaliteit, simultane tewerkstelling in het buitenland, …) die worden tewerkgesteld aan de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen.


Samenstelling
Voorzitter
Stephan Duray (FWO)
 
Leden

Annemie Dumoulin (KU Leuven)
Katrien Schillemans (KU Leuven)
Christophe Prince (KU Leuven)
Tineke De Bock (UGent)
Sophie Tilborghs (UAntwerpen)
Kristien Lauriks (UAntwerpen)
Johan Thijs (UHasselt)
Kelly Croonen (UHasselt)
Maha Najjar (VUB)
NN. (VUB)
Mieke Van De Putte (UGent)

Waarnemers
Lore Verstraete (ITG)
Ragna Frans (VLIR-UOS)
Truyken Ossenblok (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie)
Ann Raiglot (Departement Onderwijs & Vorming)
Lies Vandecasteele (FWO)

 

Ad hoc Werkgroep Personeelsstatistieken 

Contactpersoon: Els Titeca

Opdracht
De ad hoc werkgroep zorgt voor de jaarlijkse verzameling en de verwerking van statistische gegevens omtrent het personeelsbestand aan de Vlaamse universiteiten. Dit vertaalt zich in de jaarlijkse publicatie “Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten”. Met deze publicatie geven de Vlaamse universiteiten inzicht in de opbouw en evolutie van hun personeelsbestand. De bijeengebrachte cijfergegevens laten toe na te gaan welke impact beleidsmaatregelen hebben op de personeelsbezetting en hoe de genderverhoudingen evolueren binnen de verschillende personeelscategorieën.

Om deze gegevens te kunnen verzamelen werkt deze ad hoc werkgroep nauw samen met het Centrum voor Statistiek van de Universiteit Hasselt en alle Vlaamse onderzoeksinstellingen.

Samenstelling
Voorzitter
Luc Timmers (KU Leuven)

Leden
Christ Willems (UGent)
Noëmi Debacker (UGent)
Veerle Vermaere (UAntwerpen)
Kristien Lauriks (UAntwerpen)
Steve Jacobs (UHasselt)
Bart Stassijns (VUB)

Waarnemers 
Cécile Kremer (Centrum voor Statistiek)

Werkgroep Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Contactpersoon: Els Titeca

Opdracht
De VLIR Werkgroep AVG brengt de DPO’s (Data Protection Officer), experten en juristen inzake privacy van de vijf universiteiten rond de tafel. In eerste instantie staan zij in voor de begeleiding en het advies van een goede implementatie van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de Vlaamse academische wereld. Daarnaast bekijken zij op welke manier er bewustwording inzake privacy in de universiteiten kan worden gecreëerd. De werkgroep buigt zich tevens over de huidige en toekomstige vraagstukken en discussiepunten omtrent privacy. In de schoot van deze werkgroep worden tools ontwikkeld om zowel studenten, onderzoekers als personeel te informeren en te faciliteren. Deze tools (vb. gedragscode) kunnen vervolgens door de VLIR voor advies of goedkeuren worden voorgelegd aan de Gegevensautoriteit. 

Deze werkgroep staat in nauw contact met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het departement EWI, het departement O&V en het FWO.

De werkgroep bestaat uit enkele vaste leden, maar nodigt regelmatig collega’s uit andere domeinen uit en koppelt terug naar de andere werkgroepen binnen de VLIR. AVG heeft immers betrekking op alle domeinen binnen de universiteiten, van studentenadministratie tot onderzoek.

Samenstelling
Voorzitter
Martin Decancq (UAntwerpen)

Leden
Dimitri Droshout (KU Leuven)
Toon Boon (KU Leuven)
Sonia Loeman (UAntwerpen)
Caroline Wyffels (UAntwerpen)
Koen Pepermans (UAntwerpen)
Michel Raes (UGent)
Annick Leyman (UGent)
Jan Paredis (VUB)
Audrey Van Scharen (VUB)
Bruno Janssen (UHasselt)
Britt Loos (UHasselt)

Waarnemers
Willem De Beuckelaere (Privacy Commissie)
Erik Van Hove (Privacy Commissie)
Jimmy Hunninck (Ministerie O&V)
Bart van Beek (FWO)
Wouter Flama (Departement EWI)