Godgeleerdheid – verkorte procedure [2009]

Situering Verkorte procedure
De opleiding Master in Protestantse Godgeleerdheid van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel  kreeg op 24 april 2007 een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding daarop een tijdelijke erkenning aan. Die werd haar door de Vlaamse regering op 7 september 2007 verleend voor een periode van drie jaar.
 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de opleiding master in de Protestantse Godgeleerdheid in functie van een nieuwe accreditatie-aanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleidingen heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatie-aanvraag negatief werd beoordeeld, in casu de onderwerpen '1 Doelstellingen' met daarbinnen specifiek het facet '1.2. Domeinspecifieke eisen', '2 Programma' met daarbinnen specifiek de facetten '2.1. Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma', '2.2. Eisen professionele en academische gerichtheid', '2.3. Samenhang van het programma', '2.5. Studietijd', '2.6. Afstemming tussen vormgeving en inhoud',  '5 Interne Kwaliteitszorg' met daarbinnen specifiek de facetten '5.1 Evaluatie resultaten' en '5.2 Maatregelen ter verbetering' en '6 Resultaten' met daarbinnen specifiek het facet '6.2. Onderwijsrendement'.
 

Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie die deze 'verkorte' visitatie uitvoerde, bestond uit vier van de zeven leden van de visitatiecommissie die in 2005 de betrokken opleiding in het kader van de visitatie Godgeleerdheid heeft beoordeeld.
De samenstelling van de commissie werd op 30 november door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De Commissie was als volgt samengesteld:
 
Voorzitter:Prof. dr. K.-W. Merks, emeritus hoogleraar Moraaltheologie, Universiteit Tilburg
 
Commissieleden:
  • Prof. dr. J. Joosten, hoogleraar Oud Testament, Université de Strasbourg
  • Prof. dr. M. Foket, emeritus hoogleraar Pastoraaltheologie en godsdienstdidactiek, Université Catholique de Louvain
  • Mevr. Ruth Nivelle, studente master Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Evangelische Theologische Faculteit Leuven
 
Ilse De Vooght, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de
VLIR, trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze verkorte visitatie.
 

VerloopDe samenstelling van de Commissie werd op 30 november 2009 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De Commissie bezocht de opleiding op 29 en 30 oktober 2009. De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 15 januari 2010 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.
 

Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.