Arabistiek en Islamkunde – verkorte procedure [2010]

Situering Verkorte procedure
 De opleidingen Bachelor en Master in de taal- en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde van de Katholieke Universiteit Leuven kregen op 10 april 2007 een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroegen de opleidingen daarop een tijdelijke erkenning aan. Die werd hun door de Vlaamse regering op 19 juli 2007 verleend voor een periode van drie jaar.
 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de opleidingen Arabistiek en Islamkunde in functie van een nieuwe accreditatie-aanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleidingen heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatie-aanvraag negatief werd beoordeeld, in casu het onderwerp '5 Interne Kwaliteitszorg' met daarbinnen specifiek de facetten '5.1 Evaluatie resultaten' en '5.2 Maatregelen ter verbetering'.
 

Samenstelling visitatiecommissie
 De visitatiecommissie die deze 'verkorte' visitatie uitvoerde, was, op één lid na, dezelfde als diegene die in 2005 de betrokken opleidingen in het kader van de visitatie Oosterse Studies heeft beoordeeld.
In de oorspronkelijke commissie zetelde er geen student. Een student-lid werd thans aan de commissie toegevoegd. De samenstelling van de commissie werd op 4 november 2009 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie was als volgt samengesteld:
 
Voorzitter:Prof. dr. B.C.A. Walraven, hoogleraar Koreaanse taal en cultuur, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden
 
Commissieleden:
  • Prof. dr. B. ter Haar, hoogleraar Geschiedenis van China, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. W.H. van Soldt, hoogleraar Assyriologie, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. M. Woidich, em. hoogleraar Arabische taal en cultuur, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Amsterdam
  • Prof. dr. P. Van Petegem, hoogleraar onderwijskunde, Instituut voor Onderwijs en Informatiewetenschappen,  Universiteit Antwerpen
  • Mevr. Karine Dekker, studente master Arabische Taal & Cultuur, Universiteit van Amsterdam
 
Dr. Steven Van Luchene, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de
VLIR, trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze verkorte visitatie.
 

VerloopDe samenstelling van de commissie werd op 4 november 2009 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie bezocht de opleidingen op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2009. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 15 januari 2010 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.
 

Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.