Actuariële Wetenschappen – verkorte procedure [2010]

Situering Verkorte procedure
De opleiding Master na Master Actuariële Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel kreeg op 8 juni 2009 een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding daarop een tijdelijke erkenning aan. Die werd haar door de Vlaamse regering op 4 september 2009 verleend voor een periode van twee jaar.
 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de opleiding in functie van een nieuwe accreditatie-aanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleidingen heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatie-aanvraag negatief werd beoordeeld, in casu het onderwerp '3 Inzet van Personeel' met daarbinnen specifiek het facet '3.3 Kwantiteit van personeel'.

 
Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie die deze 'verkorte' visitatie uitvoerde, bestond uit de vakdeskundige leden met expertise in Actuariële Wetenschappen uit de visitatiecommissie die in 2007 de betrokken opleiding in het kader van de visitatie Statistiek – Financial and Actuarial Engineering heeft beoordeeld. De commissie was als volgt samengesteld:
 
Voorzitter
  • Prof. dr. Michel Denuit, hoogleraar kansrekening, statistiek en actuariële wiskunde, Université Catholique de Louvain
 
Commissielid
  • Dhr. Willy Lenaerts, voormalige voorzitter van de Controledienst voor de Verzekeringen
 
Dhr. Pieter-Jan Van de Velde, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, trad op als projectbegeleider.
 

Verloop
De samenstelling van de commissie voor de verkorte procedure werd op 15 juli 2010 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie bezocht de opleiding op maandag 25 oktober 2010. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 23 december 2010 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.
 
 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf; 1,4mb).