Rechten – verkorte procedure [2011]

Situering Verkorte procedure
De bacheloropleiding in de Rechten van de Katholieke Universiteit Brussel kreeg op 14 maart 2008 een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding daarop een tijdelijke erkenning aan. Op 13 juni 2008 werd door de Vlaamse regering een tijdelijke erkenning verleend voor de Bachelor in de Rechten van de K.U.Brussel, gezamenlijk georganiseerd met de K.U.Leuven voor een periode van drie jaar.
 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de Bacheloropleiding in de Rechten in functie van een nieuwe accreditatie-aanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleiding heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatie-aanvraag negatief werd beoordeeld, in casu het onderwerp '2 Programma', met daarbinnen specifiek de facetten '2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma' en '2.3 Samenhang van het programma', het onderwerp 3: Inzet van Personeel, met daarbinnen specifiek het facet '3.3 Kwantiteit van Personeel' en het onderwerp '6 Resultaten', met daarbinnen specifiek het facet '6.1 Gerealiseerd niveau'.

 
Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie die deze 'verkorte' visitatie uitvoerde, bestond uit de vakdeskundige leden en het onderwijskundig lid uit de visitatiecommissie die in 2005 de betrokken opleiding in het kader van de visitatie Rechten - Notariaat heeft beoordeeld, aangevuld met een student-lid. De commissie was als volgt samengesteld:
 
Voorzitter:
  • Baron J. du Jardin, emeritus hoogleraar Université Catholique de Louvain en Faculté Universitaire Notre Dame de la Paix Namur, emeritus Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie
 
Vakdeskundige leden:
  • Dr. P. Marchal, emeritus eerste voorzitter van het hof van Cassatie, Président de la Cour de Justice Benelux
  • Prof. H.J. Snijders, hoogleraar burgerlijk recht, Universiteit Leiden
  • Prof. Y. Merchiers, emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Gent
 
Onderwijskundig lid:
  • Prof. P. Smeyers, hoogleraar Fundamentele Pedagogiek, Katholieke Universiteit Leuven
 
Student-lid:
  • Dhr. Jan De Groote, Student Rechten, Vrije Universiteit Brussel
 
Dhr. Pieter-Jan Van de Velde, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, trad op als projectbegeleider.
 
 
Verloop
De samenstelling van de commissie voor de verkorte procedure werd op 15 juli 2010 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie bezocht de opleiding op donderdag 25 november 2010. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 22 februari 2011 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.

 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf; 259kb).