Sociaal-economische wetenschappen – verkorte procedure [2011]

Situering Verkorte procedure

De opleiding Bachelor in de Sociaal-economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen kreeg op 27 oktober 2009 een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding daarop een tijdelijke erkenning aan. Die werd door de Vlaamse regering op 17 december 2009 verleend voor een periode van één jaar.

 

Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de bacheloropleiding Sociaal-economische wetenschappen in functie van een nieuwe accreditatieaanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleiding heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatieaanvraag negatief werd beoordeeld, in casu het onderwerp '2 Programma' met daarbinnen specifiek de facetten '2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma' en '2.3 Samenhang van het programma'.

Samenstelling visitatiecommissie

De visitatiecommissie die deze 'verkorte' visitatie uitvoerde, bestond uit twee leden van de oorspronkelijke visitatiecommissie Sociologie en uit twee nieuwe leden. De samenstelling van de commissie werd op 4 november 2009 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd.  De commissie was als volgt samengesteld:

 

Voorzitter

  • Prof. dr. Em. W.A. Arts, emeritus hoogleraar Algemene en Theoretische Sociologie aan de  Universiteit van Tilburg (gewezen voorzitter van de oorspronkelijke commissie Sociologie)

Commissieleden

  • Prof. dr. Em. Jules Theeuwes, hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam en Wetenschappelijk directeur SEO Economisch Onderzoek
  • Prof. dr. Em. J.L. Peschar, emeritus hoogleraar Onderwijssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (gewezen lid van de oorspronkelijke commissie Sociologie)
  • De heer Koen Slootmaeckers, student master in de Sociologie aan de Universiteit Gent

Dr. Steven Van Luchene, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, trad op als projectbegeleider.

 

 

Verloop

De samenstelling van de commissie werd 11 juni 2010 en 30 september 2010 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie bezocht de opleidingen op 18 en 19 november 2010. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 18 januari 2011 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.

 

Visitatierapport

De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf, 269kb).