Familiale en seksuologische wetenschappen [9 december 2005]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. A.K. Slob, em. hoogleraar seksuologie, ErasmusMC Rotterdam (voorzitter)
  • Mevr. T. Dehaene, hoofd Centrum Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (cRZ) Leuven
  • Prof. dr. M. Spoelders, hoogleraar en voorzitter Vakgroep Pedagogiek, Universiteit Gent
  • Prof. dr. H.B.M. Van de Wiel, hoogleraar gezondheidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen
Decretaal is bepaald dat van de visitatiecommissie ten minste één student deel uitmaakt die is ingeschreven in één van de te beoordelen opleidingen of in een gelijkaardige opleiding. Voor de visitatie Familiale en Seksuologische wetenschappen heeft zich één student kandidaat gesteld en zich bereid verklaard om in de commissie te zetelen. Deze student heeft zich evenwel vlak voor de aanvang van de visitatie teruggetrokken uit de visitatiecommissie.
 
Verder is decretaal bepaald dat het voorstel voor de samenstelling van de visitatiecommissie, zoals vastgesteld door het bestuur van de VLIR, vanaf 31 december 2004 ter bekrachtiging aan de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs moet worden voorgelegd. Met de bekrachtiging geeft de Erkenningscommissie aan dat de leden van de visitatiecommissie in onafhankelijkheid de hen opgedragen opdrachten kunnen vervullen. Aangezien de samenstelling van de visitatiecommissie vóór 31 december 2004 door het bestuur van de VLIR was vastgelegd, diende deze niet ter bekrachtiging aan de Erkenningscommissie te worden voorgelegd.
 
 
Betrokken Opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
  • licentieopleiding Familiale en Seksuologische Wetenschappen
  • aanvullende Engelstalige opleiding Complementary Studies Master of Family and Sexuality Studies
Verloop
De visitatiecommissie Familiale en Seksuologische wetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 20 januari 2005. In maart 2005 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 9 december 2005 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 230 kb