Contactpersoon: Danielle Gilliot / Nele Robberechts

Algemeen

Het uitbouwen van een hoogwaardige onderzoeks- en innovatieomgeving geeft de universiteiten draagvlak voor hun onderwijs en hun maatschappelijke rol. Binnen de VLIR toetsen de universiteiten hun onderzoeks- en innovatiebeleid met elkaar af, formuleren ze gemeenschappelijke standpunten en bereiden ze adviezen voor over het beleid van de Vlaamse en Europese overheden met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek en innovatie.
 

Thema's

De werkgroep Onderzoek & Innovatie groepeert de onderzoeksverantwoordelijken van de universiteiten en de overheid en coördineert de werkzaamheden binnen het onderzoeksbeleid. Het overleg neemt de financieringskanalen van onderzoek en innovatie onder de loep en zoekt onder meer naar afstemming rond de onderzoeks- en innovatieparameters in verdeelsleutels, zoals voor de verdeling van de Bijzondere en Industriële Onderzoeksfondsen. Naast de financiële aspecten bespreekt de werkgroep ook de statuten van onderzoekers, de mogelijkheden om gezamenlijke doctoraten af te leveren, de internationalisering en maatschappelijke valorisatie van onderzoek.
 
Een aantal specifieke thema's worden verder uitgediept in afzonderlijke werkgroepen, die in nauwe samenwerking staan met de werkgroep Onderzoek & Innovatie.

Werkgroepen in dit domein

  • de werkgroep Tech Transfer Offices (TTO) is gericht op het stimuleren van de doorstroom van kennis en technologieën van de wetenschappelijke onderzoekswereld naar het bedrijfsleven en de samenleving.

  • de werkgroep Doctoral Schools bespreekt de opleiding,  omkadering en loopbaanontwikkeling van jonge onderzoekers en tracht de interuniversitaire samenwerking hieromtrent te bevorderen.  

  • De werkgroep EU Research volgt de werkzaamheden van de EUA Research Policy Working Group en de Europese beleidsontwikkelingen rond onderzoek en innovatie op.

  • De Werkgroep RDM & OS stemt af over het beleid van de universiteiten rond Research Data Management en Open Science.

  • De Werkgroep WE & I stemt af over het beleid van de universiteiten rond wetenschap, ethiek en integriteit.

  • Het Gezaghebbend Panel is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk beheer en de jaarlijkse actualisatie van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Het VABB-SHW speelt een rol bij de verdeling van de BOF-onderzoeksmiddelen tussen de universiteiten, door de publicaties uit de sociale en humane wetenschappen in rekening te brengen. Het Gezaghebbende Panel is in grote mate een op zichzelf staande entiteit, maar er wordt regelmatig een stand van zaken gepresenteerd aan de werkgroep Onderzoek & Innovatie.