Contactpersoon onderwijsbeleid: Isabelle Melis
Contactpersoon kwaliteitszorg: Steven Van Luchene

Algemeen

Onderwijs is een centraal element in de missie van de Vlaamse universiteiten. Binnen de VLIR plegen de universiteiten overleg over het onderwijsbeleid dat ze binnen hun instellingen voeren. Via de VLIR stroomlijnen de universiteiten ook de banden met de andere partners die het hogeronderwijsbeleid determineren: de voogdijminister en de Vlaamse overheid, de studenten, de Vlaamse hogescholen, Europese spelers, het secundair onderwijs, middenveldorganisaties, ...
 

Thema's

Onderwijs


Hoe kan het opleidingsaanbod worden geoptimaliseerd?  De Werkgroep Onderwijs coördineert de werkzaamheden van de VLIR binnen het domein van het onderwijsbeleid. Het opleidingsaanbod vormt een eerste belangrijke thema voor  interuniversitair overleg. Waar is nood aan nieuwe opleidingen? Wat is de optimale structuur en studieduur van masteropleidingen en hoe zit het met het aanbod voor opleidingen voor een internationaal publiek?
Ook over de manier waarop onderwijs georganiseerd wordt, wordt overlegd. Hoe flexibel moeten de leerwegen van studenten zijn? Hoe worden nieuwe studenten in hun overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs begeleid? Wat te denken van recente technologische ontwikkelingen zoals ‘MOOC’s’.

Kwaliteitszorg

Een ander belangrijk en dynamisch thema is de kwaliteitszorg van het onderwijs. De universiteiten investeren al heel wat jaren systematisch in de evaluatie en verbetering van hun opleidingen Tot voor kort waren alle opleidingen ook onderworpen aan een extern systeem van recurrente beoordelingen of ‘visitaties’ die dan leidden tot een formele accreditatie. Sedert mid 2015 echter werden deze visitaties on hold gezet en wordt gewerkt aan een systeem van instellingsaccreditatie waarbij de universiteiten zullen moeten aantonen dat zij zelf ten volle kunnen instaan voor de borging van hun kwaliteit. Dit betekent een grote vooruitgang in het kwaliteitsdenken maar vergt ook heel wat ontwikkelwerk dat, waar mogelijk, gezamenlijk binnen de VLIR wordt aangepakt.

Lees meer: Een nieuw systeem voor kwaliteitszorg.

Gelijkwaardigheid van buitenlandse artsendiploma's

De universiteiten verenigen zich in een commissie om aanvragen voor gelijkwaardigheid van buitenlandse artsendiploma's gezamenlijk te behandelen. De bevoegde overheidsdienst NARIC vraagt immers voor alle aanvragen voor erkenning van diploma's buiten de EER om een advies aan de universiteiten. Vernieuwingen op dit vlak kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor mensen met een buitenlands diploma en worden dan ook grondig bestudeerd. Artsen met een diploma van buiten de EER wiens diploma niet of slechts gedeeltelijk wordt erkend , kunnen deelnemen aan een examen 'Interuniversitaire Niveautest Opleiding Arts', waarna ze toelating kunnen krijgen om zich in een bepaalde fase van de Vlaamse opleiding geneeskunde in te schrijven aan een universiteit naar keuze.
 

Werkgroepen in dit domein