Fysica – verkorte procedure [2011]

Situering Verkorte procedure
De opleiding Bachelor Fysica van de Universiteit Antwerpen kreeg op 10 juni 2008 een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding daarop een tijdelijke erkenning aan. Die werd haar door de Vlaamse regering op 5 september 2008 verleend voor een periode van drie jaar. Het besluit van de regering werd in het Staatsblad gepubliceerd op 8 oktober 2008.
 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de bacheloropleiding Fysica Universiteit Antwerpen in het vooruitzicht van een nieuwe accreditatie-aanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleiding heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatie-aanvraag negatief werd beoordeeld, in casu het onderwerp 5 'Interne Kwaliteitszorg' met daarbinnen specifiek de facetten '5.1 Evaluatie resultaten', '5.2 Maatregelen ter verbetering' en '5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld'.
 

Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie had de volgende samenstelling:
 
Voorzitter:
  • Prof. dr. J. Lemonne, em. gewoon hoogleraar natuurkunde, Vrije Universiteit Brussel
 
Commissieleden:
  • Prof. dr. D. Pfannkuche, hoogleraar natuurkunde, Universiteit Hamburg, lid vorige visitatiecommissie natuurkunde
  • Prof. dr. H. Ferdinande, ere-hoofddocent o.r. vakgroep Fysica en Sterrenkunde, Universiteit Gent, raadslid Physics Education Division, European Physical Society
  • Dhr. Thomas in't Veld, Bachelorstudent Fysica, K.U.Leuven
 
Mevr. Marleen Bronders, coördinator Kwaliteitszorg van de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, trad op als projectbegeleider en secretaris voor de verkorte visitatie.
 

Verloop
De samenstelling van de commissie werd op 14 april 2010 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie bezocht de opleiding op 29 en 30 november 2010. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 11 februari 2011 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.
 

Visitatierapport De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pfd, 259kb).