Tropical Natural Resources Management - verkorte procedure [2011]

Situering Verkorte Procedure
De opleiding Master of Tropical Natural Resources Management van de K.U.Leuven kreeg op 17 januari 2008 een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding daarop een tijdelijke erkenning aan. Die werd haar door de Vlaamse regering op 11 april 2008 verleend voor een periode van drie jaar.
 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de Master of Tropical Natural Resources Management van de K.U.Leuven in het vooruitzicht van een nieuwe accrediatie-aanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleiding heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatie-aanvraag negatief werd beoordeeld, in casu het onderwerp 1 'Doelstellingen' met daarbinnen de facetten '1.1. Niveau en oriëntatie' en '1.2. Domeinspecifieke eisen'.
 
 
Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie had de volgende samenstelling:
 
Voorzitter:
  • Dr. Kees Jansen, universitair docent chairgroup Technology and Agrarian Development, Wageningen University
 
Commissieleden:
  • Prof.dr. Jean-Pierre Baudoin, hoogleraar Gembloux Agricultural University, hoofd Unit Tropical Crop Husbandry and Hortculture
  • Dr. Cis Van Den Bogaert, departementshoofd Onderwijs, Universiteit Antwerpen
  • Mevr. Orily Depraetere, student Master of Nutrition and Rural Development, Option Tropical Agriculture, UGent
 
Mevr. Ilse De Vooght, stafmedewerker Kwaliteitszorg van de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, trad op als projectbegeleider en secretaris voor de verkorte visitatie.
 

Verloop
De samenstelling van de commissie werd op 11 juni 2010 (zonder het student-lid) en op 30 september 2010 (met het student-lid) door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie bezocht de opleiding op 14 oktober 2010. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 11 februari op de website van de VLIR werd gepubliceerd.
 

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf, 348kb).