Bachelor Ingenieurswetenschappen - werktuigkunde [28 maart 2011]

 
Situering verkort visitatietraject
Vanaf het academiejaar 2010-2011 werden aan de K.U.Leuven de zeven afzonderlijke opleidingen 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde', 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie', 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen', 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek', 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde', 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde' en 'bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde', samengevoegd tot één opleiding 'bachelor in de ingenieurswetenschappen' met zeven afstudeerrichtingen. Het samenvoegen van de zeven bacheloropleidingen brengt mee dat de K.U.Leuven voor de eengemaakte opleiding een nieuwe accreditatieaanvraag moet indienen.

Met de NVAO en de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR werd overeengekomen dat er voor de evaluatie van de eengemaakte bacheloropleiding geen volledig en nieuw visitatietraject dient te worden georganiseerd. De NVAO kan zich bij het beoordelen van de accreditatieaanvraag voor de bacheloropleiding ingenieurswetenschappen immers beroepen op de gegevens uit de reeds gepubliceerde visitatierapporten van bovengenoemde uitdovende opleidingen, die in de eengemaakte bachelor als afstudeerrichtingen fungeren. Alleen voor de vroegere opleiding 'bachelor ingenieurswetenschappen: werktuigkunde' is er geen visitatierapport beschikbaar. Deze opleiding zou als deel van de cluster 'Werktuigkunde' pas in het voorjaar 2012 gevisiteerd worden. Om ook voor deze vroegere opleiding en huidige afstudeerrichting over de nodige informatie te kunnen beschikken stelde de NVAO, met akkoord van haar juristen, de Cel Kwaliteitszorg voor om begin 2011 een verkort visitatietraject te organiseren.
 
De NVAO, de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR en de opleiding spraken af om het zelfevaluatierapport en de beoordeling door de visitatiecommissie te beperken tot de afstudeerrichting werktuigkunde.
Tevens werd overeengekomen dat de onderwerpen 3 (Personeel), 4 (Voorzieningen) en 5 (Interne Kwaliteitszorg) niet zouden worden uitgesplitst naar facetten. De visitatiecommissie wordt geacht om over deze onderwerpen enkel een globaal oordeel uit te spreken, rekening houdend met eventuele afstudeerrichtingspecifieke elementen. Voor de onderwerpen 1 (Doelstellingen), 2 (Programma) en 6 (Resultaten) worden de onderliggende facetten uit het accreditatiekader wel geëvalueerd. Ook hier beperkt de evaluatie zich enkel tot de afstudeerrichting werktuigkunde.
 

Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie die dit verkorte traject uitvoerde, werd samengesteld volgens de procedures beschreven in de 'Handleiding onderwijsvisitaties' van VLIR en VLHORA (Editie september 2008). De samenstelling van de commissie werd op 13 januari 2011 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie werd door de VLIR ingesteld bij besluit van 15 februari 2011. De commissie was als volgt samengesteld:
 
Voorzitter:
  • Prof. dr. ir. André de Boer, hoogleraar aan de Technische Universiteit Twente
 
Commissieleden:
  • Prof. dr. ir. Rene Van den Braembussche, gewezen hoogleraar aan het von Karman Institute for Fluid Dynamics, Sint-Genesius-Rode
  • Dr. Cis Van Den Bogaert, departementshoofd Onderwijs, Rectoraat Universiteit Antwerpen
  • Mevr. Brenda Van Eylen, masterstudent Werktuigkunde-Elektrotechniek aan de Universiteit Gent
 
Dr. Steven Van Luchene, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, trad op als projectbegeleider en secretaris.
 

Verloop
De samenstelling van de commissie werd 13 januari 2011 door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd. De commissie bezocht de opleidingen op 20 en 21 februari 2011. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 maart 2011 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.
 

VisitatierapportDe bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf, 353kb).