IBD – verkorte procedure [2011]

Situering Verkorte procedure
De opleiding 'Master in de Internationale Betrekkingen en de Diplomatie' kreeg op 20 april 2009 een
negatieve accreditatiebeslissing van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding een tijdelijke erkenning aan. Die werd door de Vlaamse Regering verleend op 24 juli 2009 voor een periode van twee jaar. Het besluit van de Vlaamse Regering werd in het Staatsblad gepubliceerd op 3 september 2009.
 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van de externe beoordeling van de Master in de Internationale Betrekkingen en de Diplomatie in functie van een nieuwe accreditatieaanvraag. De beoordeling werd uitgevoerd door een visitatiecommissie, samengesteld uit onafhankelijke experten (cfr. infra) en gecoördineerd door de VLIR. De beoordeling van de opleiding heeft, zoals decretaal bepaald, alleen betrekking op die elementen op basis waarvan de vorige accreditatieaanvraag negatief werd beoordeeld, in casu het onderwerp '1 Doelstellingen', '2 Programma', '5 Interne Kwaliteitszorg' en '6 Resultaten'. De facetten die daarbij opnieuw zijn beoordeeld zijn: 1.1 'niveau en oriëntatie', 1.2 'domeinspecifieke eisen', 2.1 'relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma', 2.2 'eisen professionele en academische gerichtheid van het programma', 2.8 'masterproef', 2.9 'toelatingsvoorwaarden', 5.2 'maatregelen ter verbetering' en 6.1 'gerealiseerd niveau'.
 
 
Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie had de volgende samenstelling:

Voorzitter:
  • Prof. dr. P. Vercauteren, hoogleraar internationale betrekkingen en globalisering, Les Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM), tijdelijk voorzitter vorige visitatiecommissie Politieke Wetenschappen, 2007

Vakdeskundig lid:
  • Prof. dr. J. De Wilde, hoogleraar Internationale betrekkingen en Machtspolitiek, Faculteit der Letteren, Afdeling Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, Universiteit Groningen

Onderwijskundige:
  • Dhr. J. Perquy, voormalig administrateur-generaal van de Vlaamse Onderwijsraad, onderwijskundig lid vorige visitatiecommissie Politieke Wetenschappen, 2007

Student-lid:
  • Mevrouw Tine Rillaerts, studente Master in de Vergelijkende en de Internationale Politiek, K.U.Leuven
 
Mevrouw dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse  Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris van de Commissie voor deze visitatie.
 
 
Verloop
De samenstelling van de Commissie werd op 9 juni 2010 en de aanvulling op 30 september 2010 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De Commissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 7 oktober 2010. De commissie bezocht de opleiding op 22 november 2010. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 11 februari 2011 op de website van de VLIR werd gepubliceerd.
 
 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf, 578 kB).